Zotina Elena

Education
Workplaces
  1. Kazan Law Institute of The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation , Redakcionno-izdatel'skoe otdelenie , Chief of the Editorial Department of the Editorial-and-Publishing Office , 2017 until now Education level: Bachelor Specialty: 40.03.01 Юриспруденция
  2. Ekspertno-kriminalisticheskiy centr MVD po Respublike Tatarstan , Otdelenie fonoskopicheskih i lingvisticheskih ekspertiz , Ekspert , 2016 to 2016
  3. Upravlenie Federal'noy sluzhby Rossiyskoy Federacii po kontrolyu za oborotom narkotikov po Respublike Tatarstan , Ekspertno-kriminalisticheskiy otdel , Starshiy ekspert (fonoskopiya, avtorovedenie) , 2011 to 2016
  4. Kazanskiy (Privolzhskiy) federal'nyy universitet , Nauchno-obrazovatel'nyy centr po lingvistike im. I.A. Boduena de Kurtene , Mladshiy nauchnyy sotrudnik , 2010 to 2011 Education level: Master Specialty: 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.01 Филология
Positions
  • Journal "Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia" — member of the editorial board, contact person
Scientific interests
GRNTI 10.81 Криминология
GRNTI 16.31 Прикладное языкознание
VAC 5.1.4 Уголовно-правовые науки
Criminology
Location
Kazan, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?